RODO

 

  • Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NETTECH ARTUR KUŹNIAK, UL. GRANICZNA 28, 64-000 KOŚCIAN tel. +48504199529, mail:

artur@nettech.com.pl

  • Zakres, cel, podstawa i konieczność przetwarzania danych osobowych

1/

Imię i Nazwisko, firma, siedziba, NIP, dane kontaktowe, zakres współpracy, stawki

rozliczeniowe.

Powyższe dane są przetwarzane w celu: zawarcia umowy i realizacji współpracy

gospodarczej stron – a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (to jest

niezbędność do wykonania umowy z kontrahentem) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (to jest

niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

wynikającego z przepisów prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości w

szczególności co do dokumentowania i kwalifikowania wydatków stanowiących koszty

uzyskania przychodu w podatku dochodowym, oraz rozliczania i ewidencjonowania podatku

VAT jak również składania plików JPK_VAT);

Podanie danych w tych celach jest konieczne do zawarcia umowy i wykonywania

współpracy, oraz realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a ich

niepodanie skutkuje niemożnością podjęcia i wykonywania współpracy.

2/

Numer konta bankowego kontrahenta – jeżeli kontrahent wyraża zgodę na dokonywanie

rozliczeń na rachunek bankowy – w celu umożliwienia dokonywania wypłaty na rachunek

bankowy kontrahenta – a podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (to

jest zgoda kontrahenta wyrażana w szczególności poprzez umieszczenia numeru rachunku na

fakturze);

Podanie danych w tych celach jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkuje niemożnością

wypłaty na konto kontrahenta, lecz koniecznością jej dokonywania w gotówce, o ile przepisy

prawa dopuszczają taką możliwość.

3/

Wykorzystywany do celów współpracy gospodarczej stron numer telefonu, e-mail

kontrahenta, są przetwarzane przez Administratora, w tym udostępniane klientom,

kontrahentom i współpracownikom, w celach związanych z organizacją i wykonywaniem

współpracy. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (to jest

niezbędność podania tych danych do realizacji prawnie uzasadnionego interesu

Administratora organizacji i wykonywania działalności).

Podanie danych w tych celach jest wymogiem umownym, ich podanie jest obowiązkowe, a

niepodanie danych skutkuje utrudnieniami w działalności Administratora.

  • Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora innym podmiotom,

świadczącym dla niego usługi w zakresie: rozliczeń księgowych, kadrowo-płacowych,

informatycznych, internetowych, telekomunikacyjnych, doradczych i prawniczych,

ubezpieczeniowe, oraz uprawnionym organom władzy publicznej.

  • Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres zawartej umowy z

kontrahentem, a następnie do wygaśnięcia roszczeń lub ich prawomocnego rozstrzygnięcia,

przedawnienia zobowiązań podatkowych.

  • Prawa kontrahenta

Kontrahentowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony

interes, kontrahent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda kontrahenta, ma

on prawo jej wycofania w każdym czasie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem

przetwarzania prowadzonego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  • Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie

podlegają profilowaniu.

  • Prawo skargi

Kontrahent ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

w Warszawie.

  • Kontakt

W sprawach danych osobowych kontrahent może kontaktować się z Administratorem

korzystając z podanych na wstępie danych kontaktowych.